Regulamin

Regulamin Lubsko Challenge Cross Duathlon 2018

I. Cel zawodów.

Popularyzacja kolarstwa górskiego, biegania i turystyki rowerowej ogółem, promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miasta i gminy Lubsko, zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegania, połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem.

II. Nazwa imprezy.

Lubsko Challenge Cross Duathlon 2018

III. Organizator oraz współorganizatorzy

            Organizator:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Współorganizotorzy:

– Klub Sportowy Tri Aktywni Lubsko

– Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubsko,

– Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Lubsko”.

Oficjalna strona internetowa duathlonu: www.crossduathlon.com.pl

Kontakt w sprawie Cross Duathlonu: Michał Glinka e-mail: biuro@crossduathlon.com.pl
tel. + 48 514354039

IV. Termin i miejsce imprezy.

29 kwiecień 2018 (niedziela)

Zalew Karaś ul. Słowackiego 20
68-300 Lubsko

V. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

Zapisze się na imprezę elektronicznie na stronie internetowej podanej na stronie www organizatora lub poprzez aplikację na stronie www.crossduathlon.com.pl. Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez przelew internetowy). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w wyżej wymienionych zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp). Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Lubsko Challenge Cross Duathlon w Lubsku organizowanego przez podmioty wymienione w punkcie III regulaminu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Prawo do startu w Cross Duathlonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik Lubsko Challenge Cross Duathlon jest zobowiązany do jazdy na rowerze w kasku. Nieposiadanie kasku w czasie jazdy będzie karane dyskwalifikacją.

W trakcie przebywania na trasie zawodów uczestnikom zabrania się korzystania ze słuchawek.

VI. Opłaty startowe i zapisy.

Zapisy trwają do dnia 10 kwietnia 2018 lub do osiągnięcia limitu zawodników. O umieszczeniu na liście startowej decyduje wniesienie opłaty. Płatności przyjmowane są do dnia 10.04.2018.

70 zł – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 28.02.2018 decyduje data księgowania wpłat u organizatora, zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu .

90 zł – koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 31.03.2018, zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu.

100 zł – koszt uczestnictwa w zawodach dla osób zgłoszonych po dniu 31.03.2018. Zawodnik może być zgłoszony poprzez zapisy elektroniczne do dnia 10 kwietnia 2017. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów. Dla Uczestników wpłacających po dniu 10.04.2018 organizator zastrzega sobie prawo do niekompletnego pakietu startowego (brak koszulki/buffa, medalu itp.)

W przypadku płatności przelewem po 10.04.2018 wymagane jest okazanie w Biurze Zawodów dowodu wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:

PKO BP S.A Oddział I w Lubsku nr: 23 1020 5460 0000 5102 0098 5473

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT. Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie na życzenie uczestnika.

Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób.

 VII. Świadczenia dla zawodników.

Uczestnicy Lubsko Challenge Cross Duathlon w ramach wpisowego otrzymują:

 • numer startowy z chipem
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (napoje, owoce, słodycze, itp.)
 • posiłek regeneracyjny
 • pomiar czasu
 • oznaczone trasy
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • medal pamiątkowy
 • nagrody rzeczowe dla uczestników na zasadzie loteryjnej oraz puchary dla najlepszych.

VIII. Program zawodów

NIEDZIELA 29 kwiecień 2018, Zalew Karaś w Lubsku

07:30-10.00 – odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów, wprowadzanie rowerów do strefy zmian.

10.30   – zamknięcie strefy zmian oraz odprawa zawodników

10:45    – otwarcie sektora startowego, oficjalne otwarcie imprezy

11.00   – start Cross Duathlonu

12:30    – rozpoczęcie korzystania z grilla przez uczestników Cross Duathlonu

14.00-15.00 – dekoracje zwycięzców Duathlonu, dokładna godzina zostanie podana po zakończeniu zawodów

14:00 – 15:00 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

14:30              – zamknięcie zawodów

Program imprezy może ulec zmianie, o czym organizator powiadomi uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian minutowego programu imprezy wynikających ze specyfiki zawodów sportowych.

IX. Dystans.

Lubsko Challenge Cross Duathlon będzie rozgrywany na dystansie: ok. bieg 5 km – rower ok. 22 km –  bieg ok. 2,5 km. Długość tras zmierzona za pomocą systemu GPS

X. Trasa.

Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.

Trasa biegowa i rowerowa będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych i taśm foliowych.

Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zbłądzenia i utraty zdrowia.

Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadku wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestników zawodów, będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, numer zostanie podany w formie komunikatu przedstartowego a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie zawodów będą znajdować się punkty z napojami chłodzącymi podawanymi przez wolontariuszy

Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów,

organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.

Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem.

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.

Zawodnicy nie mogą jechać na rowerze w strefie zmian.

Zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych i innych z jakimkolwiek wspomaganiem zewnętrznym.

XI. Zasady fair-play.

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.

Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie.

Uczestnicy muszą się liczyć z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.

XII. Ruch drogowy.

Cross Duathlonu będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 XIII. Kategorie wiekowe.

Mężczyźni:

OPEN

Kategoria M1 – mężczyźni do 29 lat (rok ur. 1988 i młodsi)

Kategoria M2 – mężczyźni od 30 do 39 lat (rok ur. 1978 – 1987)

Kategoria M3 – mężczyźni od 40 do 49 lat (rok ur. 1968 – 1977)

Kategoria M4 – mężczyźni od 50 lat (rok ur. 1967 i starsi)

Kobiety:

OPEN

Kategoria K1 – kobiety do 29 lat (rok ur. 1988 i młodsze)

Kategoria K2 – kobiety od 30 lat do 39 lat (rok ur. 1978 – 1987)

Kategoria K3 – kobiety od 40 lat (rok ur. 1977 i starsze)

Kategoria K4 – kobiety od 50 lat (rok ur. 1967 i starsi)

Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. W kategorii OPEN sklasyfikowani będą trzej zawodnicy z najkrótszymi czasami. Oddzielnie OPEN KOBIETY i OPEN MĘŻCZYŹNI

Uczestnicy sklasyfikowani na 3 pierwszych miejscach w Kategorii Open nie są nagradzani w kategoriach wiekowych

Dodatkowa klasyfikacja – Najlepszy zawodnik i zawodniczka Gminy Lubsko

XIV. Nagrody.

W każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe od organizatorów i sponsorów imprezy. Dodatkowo dla najlepszych w kategorii OPEN wręczane będą vouchery finansowe. Nagrody nie dublują się. Nagrody rzeczowe, trofea i nagrody w postaci voucheru zawodnik odbiera na dekoracji w dniu zawodów. Niestawienie się zawodnika na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagród.

XV. Kary.

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
 • dyskwalifikacja

XVI. Uwagi.

Uwagi odnośnie przebiegu Cross Duathlonu oraz wyników należy składać w czasie trwania zawodów w formie pisemnej do Sędziego głównego zawodów. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i nie podlega ponownej weryfikacji.

XVII. Posiłek regeneracyjny.

Prawo do skorzystania mają osoby posiadające kupon. Zawodnicy biorący udział w Cross Duathlonie otrzymują kupon w pakiecie startowym.

XVIII. Informacje dodatkowe.

Ilość uczestników jest ograniczona ze względów technicznych i wynosi maksymalnie 200 osób. Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych wydanych w Biurze Zawodów. Czas mierzony jest od startu do mety, łącznie ze strefą zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w strefie zmian. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach, czy biegnąc po trasie Cross Duathlonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników Cross Duathlonu, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku,

wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.